Home > My Device > Macbook & Ultrabook

  • ● SKU: NH-1196-11.6”
  • ● External material: Matte polyester
  • ● Internal material: 210D polyester
  • ● Exterior dimension:330x280x55mm
  • ● Interior dimension: 315x265x45mm